landkaart Hingman 's-Gravendeel martine zoeteman

Kohier 1667

In ‘s-Gravendeel werd in 1667 de belasting geheven van de 200ste penning. In deze lijst zijn dus de wat beter gegoeden te vinden.

Kohier ‘s-Gravendeel 1667 – 200ste penning

De kinderen ende erffgen. van Bastiaen Hendricxs. Speckmes X L
Willem Wouters. Vroomans wedue X L
Jannichie Quartels wed. VII L X st.
Hendrick Reijne XX L
Pauwels Reijne wedue XXV L
Arijen Reijne wedue L L
De kinderen ende erffgen. van Leend.t Pieters. Radesteijn XV L
Arij Dircxs. Quartels wed. VII L X st.
De wedue van Jan Gijsen V L
Matthijs van (der) Merck XV L
Corn(eli)s Eeuwouts. molenaer V L
Jan Corn(eli)s Vissers wedue V L
Cornelis Cornelis. timmermans wedue V L
Arij Corn(eli)s timmerman V L
Arij Janse Sneeps wed. V L
Willem Corn(elis) van (der) Ent XX L
Corn(elis) Janse Vissers wedue V L
Eeuwout Arijense van der Gijssen V L
Corne(eli)s Bastiaense spruijt V L
Mattheeus Goliers XV L
D’ heer Daniel Famues fiscael binnen Middelburch in Zeelant over vier m(o)r(ge)n lants XV L
Bastiaen Hendricxs. van der Linde X L
Japhet Hendricxs. Int Velt V L
D’ heer Famus Raet fiskael binnen Middelburch in Zeelant over vier m(o)r(ge)n 400 roe(de)n lants IX L VII sch.
D’ heer Jacob mannemaker heer van Cattendijck woonen(de) tot Vuijtrecht [Utrecht] over 19 m(o)r(ge)n 175 roe(de)n lants XXXVIII L VII sch.
Noch den selven hr. van Cattendijck in Nieuwbonaventura thije m(o)r(ge)n lants comt XX L
D’ heer Blocklant woon(ende) tot Vuijtrecht over 17 m(o)r(ge)n lants in Nieuwbonaventura XXXIIII L
Noch heeft den selven heer van Blocklant in Nieuwbonaventura 3 m(o)r(ge)n 300 roe(de)n lant VII L
de Ed. Vrouwe van Amelisw.t woonende tot Vuijtrecht over 8 m(o)r(ge)n drie hondt. gelegen in Nieuwbonaventura XVII L
Noch heeft deselve Ed. Vrou van Ameliswaert in Nieuwbonaventura acht mergen 3 hont XVII L
D’ heer van Bemmel woonen(de) tot Nimwegen [Nijmegen] over 6 m(o)r(ge)n 500 roe(de)n lants gelegen in Nieuwbonaventura XIII L XIII st.
D’hooch Ed. heer van Incourt longville persijn woonen(de) [ruimte opengelaten] over ses mergen vijff hondert roeden lants XIII L XIII st.
Do(m). Petrus van Poelgeest predicant van Leijden aengest. over d’erffenis van sijn moeder XV L [tekst gaat verder in een ander, moeilijk leesbaarder handschrift:]
De wed. van Jan Corn(elissen) Timmerman van Maesdam aenges. V L
Teuntie Jacob Wouterssen Smits het weeskint van Lijntie Ingens van Puttershoeck aenges. IX L X st.
Pietertie Hendricx W.(ed) van Bastiaen Jacobs. Vlaschblom van (de) Gouwangs. [? misschien staat die term voor mede-erfgenamen?] voor helft van de erfenis van Appolonia Corn.(elis) w(ed) Leendert Claes. V L [bedrag doorgehaald]

Munteenheid = in ponden van 20 schellingen = 1 gulden
Bij 200e penning = 5 pond = dus 1000 pond of gld. gegoed.

Bron: G.A. Dordrecht, stadsarchief 1572-1795, archief 3, inv. nr. 3980. [Met dank voor de kopie
van K. J. Slijkerman.]

Geplaatst in 's-Gravendeel.