Inwoners 's-Gravendeel 1593-1811
Leidse studenten 1575-1812
Historie Hoeksche Waard
Genealogie Soeteman/Zoeteman
English
Contact
Home
Literatuur

ALGEMEEN

M. Allewijn, Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard. Vijf eeuwen eiland historie, (Oud Beijerland 1952).

A. G. Groot, "Het verdronken dorp Weede", in: Zuid-Hollandse Studiën IV, (Voorburg 1954), 21-36.

Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard , Eilandgeschiedenis in beeld : afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw : uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard, (Heinenoord 1979).

A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, (herdruk Zaltbommel 1976).

A-M Devolder, J. Kirkpatrick, Hoeksche Waard, waar het landschap begint : AIR-Zuidwaarts/southbound, (Bussum 2000) N.B. Uitgave in opdracht van de Rijksbouwmeester. - T.g.v. de zesde Architecture International Rotterdam (AIR), gehouden van 4 september 1998 tot 8 augustus 1999 op diverse locaties in Rotterdam en de Hoeksche Waard

S. J. Fockema Andreae, Studiën over Waterschapsgeschiedenis III, De Grote of Zuidhollandse Waard, (Leiden 1950).

H.F.A. Haarhuis, Archeologisch onderzoek Hoeksche Waard-Oost : een waarderend onderzoek, (Amsterdam 1994).

R.M. van Heeringen, (tevens red)., R.C.G.M. Lauwerier, H.M. van der Velde ; met bijdragen van J.B.H. Jansen, Sporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd in de Hoeksche Waard : een aanvullend archeologisch onderzoek te Westmaas-Maaszicht, gem. Binnenmaas / (Amersfoort Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1998).

J. H. Kips, Atlas van den Hoekschen Waard, ('s-Gravenhage 1835).

M. Koenders, Cultuurhistorische hoofdstructuur Zuid-Holland : regio Hoeksche Waard, IJsselmonde en Dordrecht : kaartrapportage, (Den Haag 2003). N.B. archeologie.

L. van Ollefen, De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver, (Amsterdam 1793- 1801).

J. W. Regt, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving van den Hoekschen Waard, (Zwijndrecht 1849).

L.F. Teixeira de Mattos, De Waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, deel VIII, afdelig IV, Het eiland Hoeksche Waard, ('s-Gravenhage 1925).

J. H. J. Swinkels, Bevolkingsontwikkeling van de Hoekse Waard, (1979).

J. H. J. Swinkels, Achtergronden van de bevolkingsgroei van zes gemeenten in de Hoekse Waard, doctoraalscriptie (1980).
Het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen & Vlaardingen.

Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard, Hoekschewaardse vertellingen in het streekdialect. Deel 3, (Oostvoorne 1999.

P.W. de Zeeuw, Keuvels van 't Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.

D. I. Blonk, J. A. Crezée, e.a., Van dokters en dorpen op het eiland IJsselmonde en in de Hoeksche Waard. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de afdeling "Zuid-Hollandsche Eilanden" van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, (Ridderkerk 1984).

S.F.M. de Bodt, D. van de Vrie, Johan Barthold Jongkind (1819-1891) en de Hoeksche Waard, (Amsterdam 1999). Noot: Uitgave t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling, werd gehouden van 10 april-13 juni 1999 in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam.

M. Zoeteman, Het bestuur van het oostelijk deel van de Hoekse waard tussen 1700 en 1780. Schouten en schepenen van 's-Gravendeel, Maasdam, Puttershoek en Strijen nader bekeken. (Doctoraalscriptie universiteit Leiden 1994 bij drs. J. A. F. de Jongste).


GOUDSWAARD
J. H. Kips, Atlas van den Hoekschen Waard, bevattende de kaarten van de gemeenten Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland ... overeenkomstig de kadastrale kaarten vervaardigd : met register, ('s-Gravenhage 1835).

L. J. Verhoeven, Geschiedenis van vlastienden, dijken, gorzen, rietvelden en schaftgelden van Goudswaard, genaamd de Korendijk, (gestencild 1948).


'S-GRAVENDEEL
W. H. van Bilderbeek, Geschiedenis van de polders Nieuw Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, (Dordrecht 1911).

B. van der Bom, 's-Gravendeel in oude ansichten, (Zaltbommel 1971).

B. van der Bom, Een halve eeuw 's-Gravendeel in beeld 1890 - 1940, ('s-Gravendeel 1986).

Henricus Eyssonius, De gemetamorphoseerde predikant, of zijne wonderlijke bekeering, (z.p. 1711). Autobiografie van een 's-Gravendeelse predikant, 1683-1711.

Historische vereniging 's-Gravendeel, 's-Gravendeel door de eeuwen heen, jaargang vijf, nummer vier, november 1999. Fotoboek.

Jubileumuitgave 100 jaar Christelijk onderwijs in 's-Gravendeel, ('s-Gravendeel 1987).

P. Pot, Als een boom aan de rivier. 400 Jaar hervormde gemeente 's-Gravendeel 1595-1995, (Strijen 1995).

C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 2 Classis Dordrecht c.a. : Hoeksche Waard: 's-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland; IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht; Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven, (Dordrecht 1974).

Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel, 1593 's-Gravendeel 1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil, (Oud Beijerland 1993).

Uitgave ter gelegenheid van de opening van de Openbare basisschool Juliana en buurthuis Ronduit, samen op stap in onze nieuwe basisschool, ('s-Gravendeel 1985).

M. Visser Czn., De geschiedenis van de kerk, met name de Christelijk gereformeerde kerk te 's-Gravendeel, ('s-Gravendeel 1955).

A. C. de Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, ('s-Gravendeel 1981).

HEINENOORD
A. Le Roy, Toespraak tot de gemeente van Heinenoord, 11 mei 1879, ter gedachtenis van M.A. de Jongh, (Oud-Beierland 1879).
S. C. Spruit-Boer, Heinenoord in oude ansichten, (Zaltbommel 1971).

KLAASWAAL
J. P. Bijl, "Portret van een dorp in de Hoekse Waard, het kerkelijk verleden van Klaaswaal 1539-1800". Doctoraalscriptie theologie 1994.

M. Allewijn, Klaaswaal in oude ansichten, (Zaltbommel 1971).

Lt. Quartel Cz., Atlas van de Tiend Bloken, gelegen onder de gemeenten Westmaas en Group, Klaaswaal en Numansdorp, benevens eene beschryving van den oorsprong, het regt en tegenwoordig bezit der Tiendheffing, waaraan de landerijen dezer gemeente onderworpen zijn, (Rotterdam 1855).

MAASDAM
N. de Regt, Maasdam in oude ansichten waarin ook opgenomen afbeeldingen van Cillaarshoek en St.-Antoniepolder, (Zaltbommel 1972).

MIJNSHEERENLAND
F. L. van Vloten, A. van Loon en J. van Vloten (red.), Een wereldsch paradijs : het Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland : een bundel mengelingen, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Gilles Borrie, Ineke van Aalst, Francisca van Vloten, Marijke Stapert-Eggen, Guido van Suchtelen.

N. Waller-de Wolff, Mijnsheerenland in oude ansichten, (Zaltbommel 1972).

Hand-veste alsm. keure ende ordonnantie van den Landen van Mijns-Heeren-Land van Moerkercken (z. titel, pl. of jaar: 's-Gravenhage 1674?) Noot: Het Handvest is van 1440; de Keure van 1674.

NIEUW-BEIJERLAND
J. H. Kips, Atlas van den Hoekschen Waard, bevattende de kaarten van de gemeenten Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland ... overeenkomstig de kadastrale kaarten vervaardigd : met register, ('s-Gravenhage 1835).

NUMANSDORP
P. Ennsting, "De voorgeschiedenis van de polder Cromstrijen", Zuid-Hollandse Studiën, dl. IX, 1961, 36-48.

Lt. Quartel Cz., Atlas van de Tiend Bloken, gelegen onder de gemeenten Westmaas en Group, Klaaswaal en Numansdorp, benevens eene beschryving van den oorsprong, het regt en tegenwoordig bezit der Tiendheffing, waaraan de landerijen dezer gemeente onderworpen zijn, (Rotterdam 1855).

C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 2 Classis Dordrecht c.a. : Hoeksche Waard: 's-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland; IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht; Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven, (Dordrecht 1974).

A.J. Stehouwer, Numansdorp in oude ansichten, (Zaltbommel 1971).

P. Viskil Tz., "Numansdorp viert dit jaar zijn 300 jarig bestaan", Mededeelingen Zuid-Holland, jrg. 1, (1948), nr. 3, 3-6 en nr. 4, 9-12.

OUD-BEIJERLAND
A. v.d. Berg, R. v.d. Berg, De joodse gemeenschap van Oud Beijerland, ('s-Gravendeel 1987).

A. Oprel, Dialect van Oud-Beierland, (Deventer 1896).

K. van Pelt, Het Hennepen Venster, (2000). Roman over volksoproer 1787 tussen patriotten en prinsgezinden.

P. G. M. G. Perneel, Het beroepsjournaal van dr. J. F. Ph. Hers, (Rotterdam 2000). Proefschrift gebaseerd op het dagboek van dr. Johan Hers, arts in Oud-Beijerland tussen 1883 en 1915.

K. Siderius ; bew. door W.P.J. Goosens en J. Schipper, Uit vervlogen dagen : geschiedenis van dorp en polder van Oud-Beijerland, (Oud-Beijerland 1967).

C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 2 Classis Dordrecht c.a. : Hoeksche Waard: 's-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland; IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht; Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven, (Dordrecht 1974).

J. Schipper, Oud-Beijerland in oude ansichten, (Zaltbommel 1970).

M. H. A. van der Valk, Kerkelijk Oud-Beijerland, (Oud-Beijerland 1907).

M. H. A. van der Valk, De partijdag te Oud-Beijerland, (Oud-Beijerland 1904).

PIERSHIL
J. H. Kips, Atlas van den Hoekschen Waard, bevattende de kaarten van de gemeenten Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland ... overeenkomstig de kadastrale kaarten vervaardigd : met register, ('s-Gravenhage 1835).

Waerachtigh verhael van 't gepasseerde in, ende ontrent der saecken, tusschen Willem Tichelaer, mr. chirurgyn tot Piershil; en mr. Cornelis de Witt, ruward van Putten: Nopende de conspiratie tegens ... den heere prince van Orangien .. (1672) Noot: Universiteitsbibliotheek Leiden exemplaar met de voorletters van Tichelaar, W.T. in handschrift, als merk van echtheid, aan de keerzijde van de titel.

Joh. De Vries, De barbier van Piershil : oorspronkelijke roman, (Amsterdam 1845).

PUTTERSHOEK
J. L. van Dalen, Geschiedenis van het gemeenschappelijk stoomgemaal O. B. 't Hooft van Benthuizen te Puttershoek 1870-1920, (Dordrecht 1921).

C.L. van Es van der Have, Puttershoek in oude ansichten, (Zaltbommel 1971).

C.L. van Es van der Have, Verdwijnend Puttershoek (1966).

C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 2 Classis Dordrecht c.a. : Hoeksche Waard: 's-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland; IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht; Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven, (Dordrecht 1974).

F. Terlouw, De geschiedenis van de bietsuikerindustrie in Nederland en van de Cooperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek 1912-1966, in het bijzonder met inachtneming van de overheidspolitiek en de verhouding tussen de cooperatieve en de particuliere industrie, (Rotterdam 1969) Noot: handelsexemplaar van dit proefschrift onder de titel: Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek, 1912-1966, en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland.

STRIJEN
C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 2 Classis Dordrecht c.a. : Hoeksche Waard: 's-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland; IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht; Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven, (Dordrecht 1974).

WESTMAAS
R.M. van Heeringen, (tevens red)., R.C.G.M. Lauwerier, H.M. van der Velde ; met bijdragen van J.B.H. Jansen, Sporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd in de Hoeksche Waard : een aanvullend archeologisch onderzoek te Westmaas-Maaszicht, gem. Binnenmaas (Amersfoort : Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek)

Lt. Quartel Cz., Atlas van de Tiend Bloken, gelegen onder de gemeenten Westmaas en Group, Klaaswaal en Numansdorp, benevens eene beschryving van den oorsprong, het regt en tegenwoordig bezit der Tiendheffing, waaraan de landerijen dezer gemeente onderworpen zijn, (Rotterdam 1855).

C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 2 Classis Dordrecht c.a. : Hoeksche Waard: 's-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland; IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht; Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven, (Dordrecht 1974).

ZUID-BEIJERLAND
C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 2 Classis Dordrecht c.a. : Hoeksche Waard: 's-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland; IJsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht; Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven, (Dordrecht 1974).